Glemt log på?   Registrer  
 • DSG

  Danish Show Guppy er en specialiseret akvarieklub, der arbejder efter IKGHs standarder (IHS)

  Denne side er samlingspunktet for opdrættere, der ønsker at beskæftige sig med kulturguppyer og gerne vil deltage på udstillinger

  Vi er medlem af IKGH der er den europæiske paraplyorganisation for guppyklubber

  DSG er Danmarks ældste aktive guppyklub og har afholdt Europamesterskaber i  2017 og 2018

 • Medlemskab

  Medlemskab?

  Hvis du vil deltage i vores fællesskab og skrive i forum, er du nødt til at oprette en profil.

  Ønsker du at være medlem, så kig her. 

  Læs mere
 • FAQ-DSG

  Spørgsmål om DSG

  Har du spørgsmål om DSG, kan du maile os på bestyrelsen (@) danishshowguppy.dk

  DSG blev stiftet 28 Marts 2010

  Læs mere
 • Brugeroprettelse

  Brugeroprettelse

  Din profiloprettelse godkendes af en levende person, for at undgå spammere.

  Du kan derfor ikke forvente at den aktiveres samme dag.

  Læs mere
 • EC 2018

  EC show 2018

  DSG takker alle medlemmer, gæster og sponsorer for støtten ved afholdelsen af EC show 2018.

   

  Læs mere

Vedtægter for Danish Show Guppy 

Klubben er stiftet d. 28. marts 2010

med følgende medlemmer:

Bo Jensen, Peter Jensen, Kim Bauer, Anne Lyksgaard, Peter Dyhr, Kaja Larsen, Finn Bindeballe, Benny Trustrup & Rasim Durakovic

§1

Klubbens navn & formål

Klubbens navn er Danish Show Guppy almindeligt forkortet DSG.

Klubbens formål er at opdrætte og udstille kultur guppyer, ifølge IKGH’s standarder og i forbindelse med dette, lave arrangementer, workshops, kurser, udstillinger mv. der støtter dette formål.

§2

Opnåelse af medlemskab

Enhver privatperson som har udfyldt medlemsansøgning, kan optages i klubben. Da vi som klub lægger vægt på at få en velfungerende klub, vil den enkelte ansøger blive vurderet gennem

·         Anbefaling fra nuværende medlem af klubben.

·         Vurdering af klubbens bestyrelse.

Medlemskabet starter, når kontingent indbetalingen er registreret.

Som medlem af DSG er man forpligtet til:

·         At holde sine dyr under dyreetiske og forsvarlige rammer

·         At følge klubbens vedtægter, og de beslutninger der måtte vedtages i klubben.

Det står et medlem frit for at deltage i de medlems tilbud der måtte komme fra klubben og alle medlemmer har ret til at afholde forskellige arrangementer for klubbens øvrige medlemmer, herunder hjemmemøder og workshops.

§3

Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, for det kommende kalenderår, og skal være indbetalt på klubbens konto senest 31. december i indeværende år.

Der kan påregnes en vis egenbetaling i forbindelse med møder, workshops og udstillinger.

Udebleven betaling medfører sletning som medlem, og man kan først optages igen, ved indfrielse af gammel gæld.

Kontingent er årligt pr. husstand og giver 1 stemmeberettigelse. Flere i hussstanden kan være stemmeberettiget medlem, såfremt flere kontingenter er betalt.

§4

Eksklusion

Et medlem af DSG kan ekskluderes, såfremt dette medlem overtræder skrevne og uskrevne regler og konventioner, for almindelig omgang mellem mennesker, eller dyreetiske forhold.

Bestyrelsen har herefter 2 muligheder.

1.     Medlemmet vil i første omgang blive tildelt en skriftlig advarsel af bestyrelsen, heri vil de kritisable forhold blive nævnt, et medlem har altid ret til, at få denne skriftlige advarsel prøvet, gennem en afstemning på hjemmesiden, afstemningen løber 1 uge. Medlemmet får her mulighed for at føre sin sag, samt en afstemning om hvorvidt der skal gives en advarsel. Afgørelsen er simpelt flertal blandt afgivne stemmer.

2.     Bestyrelsen sætter spørgsmålet vedr. skriftlig advarsel på hjemmesiden, afstemningen løber 1 uge, bestyrelsen udlægger deres side af sagen, og medlemmet har mulighed for at udlægge sin. Afgørelsen er simpelt flertal blandt afgivne stemmer

Anden skriftlige advarsel indenfor et år medfører eksklusion. Der gælder samme regler for første og anden advarsel, dvs. at der er mulighed for prøvelse af afgørelsen. Afstemninger på hjemmesiden offentliggøres ved udsendelse af mail om afstemningen.

§5

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i Oktober/November mdr. og indkaldes via mail eller brev til medlemmerne med 4 ugers varsel og offentliggøres samtidigt på klubbens hjemmeside, med følgende dagsorden.

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Formandens beretning

4.     Fremlæggelse af revideret regnskab godkendelse.

5.     Indkomne forslag

6.     Fastsættelse af medlemsgebyret

7.     I lige år. Valg af formand for 2 år(genvalg kan finde sted)

8.     I ulige år. Valg af kasserer for 2 år (genvalg kan finde sted) 

9.     I lige år. Valg af bestyrelsesmedlem, som også er klubben sekretær for 2 år (genvalg kan finde sted)

10.  Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år (genvalg kan finde sted)

11.  Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år (genvalg kan finde sted)

12.  Evt.

Dirigenten vælges blandt medlemmerne og må ikke være medlem af bestyrelsen.

Dirigentens opgave er at konstatere om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og lede generalforsamlingen efter klubbens vedtægter og formålsparagraffer.

Hvis vigtigheden af et punkt på dagsordenen kræver det, kan der forlanges skriftlig afstemning, ellers foregår afstemninger ved håndsoprækning.

Afstemninger på generalforsamlingen kræver almindelig stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers stemmer for at kunne vedtages.

Såfremt dette kvalificerede flertal ikke opnås på den ordinære generalforsamling, sættes forslaget op på hjemmesiden, afstemningen løber 14 dage, hvor vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på klubbens hjemmeside på den lukkede del.

§6

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 5 medlemmer fremsender en fælles skriftligt begrundet begæring om en sådan.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Fremlæggelse af grunden til mødet og afholdelse af eventuelle afstemninger.

4.     Eventuelt.

Der kan IKKE føjes andre punkter til dagsordenen end de, som den skriftligt begrundede begæring lægger op til.

Som ved den ordinære generalforsamling optælles de skriftlige stemmer efter, at de tilstedeværende deltagere har stemt.

Dirigentens rolle er den samme som ved den ordinære generalforsamling. Det samme gælder for referenten.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget ønsket, og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle berørte parter skal gives mulighed for at få deres tilkendegivelser/meninger sendt ud sammen med indkaldelse, dagsorden og stemmesedler.

§7

Klubbens hjemmeside

Hjemmesiden skal være lagdelt med en åben del (for alle) og en lukket del (kun for klubbens medlemmer).

Den daglige drift af klubbens hjemmeside, varetages af en af bestyrelsen udpeget person, som egenhændigt varetager den daglige administration og holder bestyrelsen orienteret om forhold på siden, som vedrører klubbens medlemmer.

Hjemmesidens formål er at være kontakt mulighed mellem klubbens medlemmer, samt at give klubben et ansigt udad til. Da er det et udtrykt mål for hjemmesiden, skal være et hyggeligt sted at være og komme, opfordres medlemmerne til holde et minimum af selvdisciplin, samt at afholde sig fra ytringer af politisk, religiøs eller lign. karakter, der kan virke stødende.

§8

Udstillinger.

Udstillinger bruges til at promovere klubben og til at dommerelever kan få erfaring i at dømme, og kan ligge hvor bestyrelsen finder, det som værende et passende tidspunkt.

Klubbens uofficielle udstillinger skal så vidt muligt følge IKGH, og alle udstillede fisk skal tilbydes ens forhold, det være sig med lys, vand, luft og akvarier.
Ved officielle udstillinger følges IKGH i alle henseender, og der kan som hovedregel ikke
dispenseres fra disse i IKGH.

Skulle et eller flere medlemmer af klubben ønske at deltage på udenlandske udstillinger, kan der aftales fælles transport, eller at fisk medtages til disse udstillinger, pakning og transport af fisk sker på opdrætterens eget ansvar og transportøren kan ikke drages til ansvar for dødsfald undervejs eller andre forhold som påvirker fiskenes ankomst til udstilling i udlandet. Der aftales indbyrdes et gebyr til transportøren.

Klubbens bestyrelse, har ikke noget ansvar i forbindelse med at finde mulighed for forsendelse af fisk, udover at skulle tilbyde central tilmelding.

Når årets IKGH´s udstillingstermin ligger fast, bestemmes det af DSG medlemmerne, hvilke udstillinger klubben yder tilskud til, det foreslås, at der udvælges 5 EM udstillinger, således at der ydes tilskud til at alle medlemmer kan få et EM resultat.

Klubbens udstillinger er bestyrelsens ansvar, dog kan der nedsættes et udstillings udvalg, heri der skal der sidde et medlem af bestyrelsen, samt den IKGH ansvarlige kontaktperson, denne person kan være den samme.
Uofficielle udstillinger under Danish Show Guppy er invitations udstillinger.

§9

IKGH

Danish Show Guppy er medlem af IKGH og dermed underlagt deres regler for udstillinger og DSG følger IKGH standarderne for guppy opdræt.

Klubbens valgte formand er som udgangspunkt kontaktperson til IKGH og er dermed bindeleddet mellem DSG og IKGH, og skal holde klubbens medlemmer orienteret om alle forhold omkring IKGH, og om beslutninger der måtte træffes af IKGH. Denne opgave, kan dog såfremt den valgte formand ønsker dette, overdrages til en person eller et udvalg hvor formanden for udvalget så varetager funktionen.

Alle medlemmer skal spørges eller orienteres om IKGH forhold på klubbens hjemmeside på den lukkede del.

Klubben yder tilskud til befordring for kontaktpersonen til IKGH generalforsamling som afholdes hvert 4. år af en af de klubber der er medlem af IKGH.

Tilskuddets størrelse vurderes fra gang til gang efter DSG formående og efter hvor dette møde finder sted, klubbens formand deltager ikke i vedtagelse af dette tilskud.

§10

Klubbens ledelse

Klubbens daglige ledelse er bestyrelsen, som skal varetage klubbens daglige drift, indenfor de på generalforsamlingen afstukne rammer.

Alle spørgsmål vedrørende andre medlemmer af klubben skal rettes til bestyrelsen og ikke på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen afholder de møder hen over året den vurderer der måtte være nødvendige. Disse møder skal så vidt det er muligt afholdes online da klubben ikke yder tilskud til kørsel for deltagelse i bestyrelsesarbejde. Der kan dog være sager der kræver at bestyrelsen mødes.

Formanden er klubbens ansigt udadtil og denne skal sørge for at oplyse medlemmerne om alle forhold der kunne være i deres interesse.

Klubbens kasserer varetager klubbens daglige økonomi og skal på forlangende fra bestyrelsen kunne fremsende kontoudtog fra banken.

Bestyrelsen søger for at ansøgning om optagelse i klubben bliver behandlet og offentliggjort med begrundelse.

Bestyrelsen i Danish Show Guppy skal sørge for at der bliver afholdt et antal møder og udstillinger hvert år for medlemmerne og at der bliver uddannet dommere i forhold til klubbens behov.

§11

Nedlæggelse af Klubben

Danish Show Guppy, kan kun nedlægges når et flertal på 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Skulle det ske, at klubben opløses, skal alle aktiver i klubben tildeles en evt. anden klub under IKGH i Danmark, hvis en sådan klub ikke findes, skal aktiverne fordeles ligeligt blandt klubbens medlemmer med mere end 3 års ancienitet.

Tillæg A

af 29. September 2012

Tegningsberettigede:

1) Foreningen tegnes af formanden og kasseren

2) Såfremt der skal foretages investeringer over 2000,- herunder indkøb og/eller lån, kræves generalforsamlingens samtykke med 2/3. Dokumenter herom skal underskrives af den samlede bestyrelse.

(Dette punkt ønskes tilføjet til vedtægterne, for at sikre klubbens medlemmer mod et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan handle imod medlemmernes interesser og belaste klubbens økonomi negativt)

Regnskab:

3) Regnskabs året er 01.09-31.08.

4) Der skal forlægges budget, til godkendelse ved generalforsamlingen.

5) Udgifter skal godkendes af bestyrelsen inden afholdelse.

Disse vedtægter er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling d. 28. marts 2010

Vedtægter er ændret på generalforsamlingen 12. november 2011

Tillæg A er vedtaget på generalforsamlingen 29. September 2012

Seneste vedtægtændring 30. November 2016